POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Nesovice IDdPP:11529 byl zpracován subjektem Crisis Consulting, s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Bučovice. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Nesovice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na nes.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Litava
  • Hvězdlička

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PMO50519/2017/To
ze dne 13.10. 2017

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Labe, Brno
Č.j.: LCR952/003884//2017 ze dne 01.09. 2017
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Magistrát obce Bučovice, Odbor životního prostředí
Čj.: MUB/OŽP-46721/2017 ves ze dne 01. 11. 2017

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část srpen 2023
organizační část srpen 2023
grafická část srpen 2023
přílohy červenec 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze srpen 2023
offline verze červenec 2017
digitalizovaná verze srpen 2023
databáze POVIS srpen 2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i