B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Správní obvod obce Nesovice

Obec Nesovice - charakteristická převážně zemědělskou činností - se nachází v Jihomoravském kraji, 7 km východně od Bučovic. Rozkládá se při zaústění toku Hvězdlička do říčky Litavy a při státní silnici z Brna do Uherského Hradiště. Obec se nachází na severním okraji přírodního parku Ždánický les, v nadmořské výšce cca 230 m.n m. Rozloha obce je 1028 ha a současný počet obyvatel je 1170. Obec Nesovice náleží ke správnímu obvodu obce s rožířenou působností města Bučovice. Součástí obce je osada Nové Zámky a od roku 1942 patří k Nesovicím i sousední Letošov. Obcí prochází trať ČD Brno – Trenčanská Teplá a silnice I/50 Brno – Uherské Hradiště.

K obci přináleží osada Nové Zámky a od roku 1942 i sousední Letošov, které dnes tvoří části obce Nesovice. Farností Nesovice přináleží do sousedních Milonic. V obci je 450 domů.

V obci v současné době působí několik velkých firem (např. Agronet Nesovice, Interex, Lignor, Fest a Fesko) a několik drobných živnostníků.

Území správního obvodu Nesovice spadá do povodí řeky Dyje, Moravy, Dunaje a úmoří Černého moře.

Patří z převážné části do povodí Střední Moravy, dílčího povodí 4 –15 - 03 (střední tok Litavy). Hlavním vodním tokem je říčka Litava ve správě Povodí Moravy, s.p., pramenící v pohoří Chřiby a protéká celou obcí od východu na západ. Do říčky Litavy se ve středu obce vlévá ze severu, zprava Hvězdlička, přitékající od severu, která odvodňuje severní část obce. Tok Hvězdlička je ve správě Lesy ČR s.p. - správa VT - oblast povodí Dyje.

Z hlediska klimatického jde o území s průměrnou roční teplotou 9,1 °C a průměrným ročním úhrnem srážek 620 mm.