Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech hlásných profilů na Litavě a Hvězdličce

Profil

Qa

[m3/s]

Litava – Nesovice

1,9

Hvězdlička – Nesovice

1,2


K. ú. Nesovice protéká řeka Litava od východu k západu, od svého pramene v Chřibech říčním km 50,2 až po soutok se Svratkou v Židlochovicích.

Koryto Litavy je v Nesovicích upraveno. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů přes Litavu i Hvězdličku, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují

Místa omezující odtokové poměry v katastru obce Nesovice