Hydrologické údaje

Nesovice patří do povodí Dyje a Moravy. Dva toky, které jím protékají Litava a Hvězdlička se v centrální části obce stékají a pokračují dál už jen jako Litava, která se nad Židlochovicemi  vlévá zleva do Svratky. Ta se pak dále vlévá zleva do Dyje, která pak ústí zprava do Moravy. Z hlediska možného povodňového ohrožení je mezi těmito toky velký rozdíl, a to v rozloze jejich sběrných povodí Litava je delší a pozvolnější od úpatí Chřibů, Hvězdlička rozvětvenější a prudší z Litenčické pahorkatiny.

 

Řeka Litava (Cézava)

Litava (dříve též Cézava) je řeka na území Jihomoravského kraje. Je to významný levostranný přítok Svratky. Její délka je 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km².Na území katastru obce se jedná o tok, ve kterém dochází ke zvýšení hladin v delším časovém odstupu od kritických dešťových srážek z důvodu vleklého charakteru toku říčky nad Nesovicemi. Z toho důvodu je dostatečný časový prostor pro organizační zabezpečení protipovodňových opatření.

V centrální části obce Nesovice přibírá zprava od severu potok Hvězdličku a tvoří tak nad soutokem nebezpečné a ohrožované území nádraží – hlavní křižovatka.

Potok Hvězdlička (pravostranný přítok Litavy)

Pramení v řadě vějířovitých paprsků a 3 hlavních zdrojů na svazích  Litenčické pahorkatiny, nedaleko vsí Hvězdlice a Bohdalice - Pavlovice pod horou Klín ve výšce 430 m n.m..

Hvězdlička je bystřinný tok, který přivádí dešťové srážky do Nesovic od Milonic. Proto zde dochází k poměrně rychlému zvýšení hladin a ohrožení přilehlé severníní a centrální zástavby území obce. Správcem toku jsou Lesy ČR s.p. - oblast povodí Dyje. Poněvadž se jedná o drobný tok, nedá se očekávat hlášení o povodňovém ohrožení od ČHMÚ.

 

Letní hydrologický režim

Půdorys říční sítě nad obcí  má v základních rysech u Litavy přímý, u Hvězdličky vějířovitý tvar. Oba vodní toky odvodňují západní část Chřibů a Litenčické pahorkatiny a pro svůj  charakter mají povodňové epizody střídavý, bouřlivý až vleklý průběh. Hvězdlička je spoutána vodní nádrží nad Milonicemi, na Litavě žádná nádrž není. a z důvodu úzkého přímého toku nebyly zde ani v minulosti budovány žádné umělé retenční nádrže. Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly obec Nesovice se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na říčce Litavě, je tento jev výrazně omezen úzkým hlubším korytem toku, kdy k nápěchům nemůže na řídce rozmístěných mostcích ani lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky v Chřibech doprovázeném dešťovými srážkami.