Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Litavě a Hvězdličce ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích - provádí  automatizovaný systém zasílání varovných zpráv SMS na členy PK obce, popřípadě hlídková služba zřizovaná PK obce Nesovice ze členů JSDH (týká se aktuálně především Hvězdličky). Oznámení o dosažení SPA na tocích - také telefonicky, el. poštou od  obce s rozšířenou působností Bučovice, kdy je informace o dosažení SPA předávána na PK obce Nesovice.


I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky I. SPA na HP vodních toků Litava a Hvězdlička, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 •  na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Bučovice
  • HZS ÚO Bučovice nebo Jihomoravského kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky II. SPA na HP vodních toků Litava a Hvězdlička  nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryta toků
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Bučovice
  • HZS ÚO Bučovice nebo Jihomoravského kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků

III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky III. SPA na HP vodních toků Litava a Hvězdlička nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Bučovice
  • HZS ÚO Bučovice nebo Jihomoravského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

II. SPA a III. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Jihomoravského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích Litava a Hvězdlička pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/ohrožení. Současně zapíše datum a čas vyhlášení II. SPA a následně III. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Jihomoravského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Bučovice a KPK Jihomoravského kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím městského rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Nesovice.

Tísňová linka

KOPIS HZS Jihomoravského kraje

Tel: 150  Hasiči

        155 Zdravotnická záchranná služba

         158 Policie ČR

          112 Tísňová linka V ohrožení života

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Zubatého 1, 614 00 Brno

tel: +420 950 630 110 (sekretariát)
tel: +420 950 630 111 (spojovatel)

Pomoc pro občany - krizový portál HZS Jihomoravského kraje